Thứ ba, ngày 19 tháng 11 năm 2019

  Hệ thống văn bản

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN, PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP HUYỆN


  Hứơng dẫn đánh giá giáo viên TH theo Chuẩn nghề nghiệp.

  Đề các địa phương triển khai thực hiện Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học (Chuẩn NNGVTH) được ban hành theo Quyết định số 14/2007/QĐ BGDĐT ngày 4/5/2007 của Bộ trưởng đạt hiệu quả. Bộ GD&ĐT hướng dẫn sử dụng Chuẩn NNGVTH trong quá trình đánh giá, xếp loại giáo viên


  Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học

  Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học


  Điều lệ Trường mầm non